{"baslik":"Sosyal Destek H\u00fdz\u00fdr Tokat Lansman\u00fd","icerik":"

\r\n\tValilik Bilgi \u00dd\u00felem Müdürlü\u00f0ü Mühendisi \u00deahabettin Akça, Sosyal Destek H\u00fdz\u00fdr Tokat bilgisayar yaz\u00fdl\u00fdm\u00fd teknik sistemi hakk\u00fdnda bilgi verdi.<\/span><\/p>\r\n


\r\n\tTokat’ta \u00feehit yak\u00fdnlar\u00fd, gaziler ve çocuklar\u00fd ile ihtiyaç sahibi dezavantajl\u00fd gruplar ba\u00feta olmak üzere vatanda\u00felar\u00fdn sorunlar\u00fdn\u00fdn giderilmesine yönelik olarak “Sosyal Destek H\u00fdz\u00fdr Tokat" projesi hayata geçirildi.  
\r\n\t
\r\n\tTokat 26 Haziran Atatürk Kültür Saray\u00fd Salonu'nda yap\u00fdlan toplant\u00fd sayg\u00fd duru\u00feu ve \u00ddstiklal Mar\u00fe\u00fd’n\u00fdn okunmas\u00fdyla ba\u00felad\u00fd. Aile, Çal\u00fd\u00fema ve Sosyal Hizmetler \u00ddl Müdürü Mahmut Özdemir’in sunumunun ard\u00fdndan Valilik Bilgi \u00dd\u00felem Müdürlü\u00f0ü Mühendisi \u00deahabettin Akça, Sosyal Destek H\u00fdz\u00fdr Tokat bilgisayar yaz\u00fdl\u00fdm\u00fd teknik sistemi hakk\u00fdnda bilgi verdi. Vali Balc\u00fd, projenin amac\u00fdn\u00fdn dezavantajl\u00fd gruplar\u00fdn yüre\u00f0ine dokunmak oldu\u00f0unu ifade ederek, “Memleketleri memleket, medeniyetleri medeniyet yapan en önemli unsurun insan. \u00ddnsan\u00fd ya\u00feat ki ya\u00feayas\u00fdn. Devletimizin gerçek sahipleri millet oldu\u00f0u için fertlerin ayakta tutulmas\u00fd laz\u00fdm. Kom\u00feusu açken tok yatan bizden de\u00f0ildir. Biz böyle bir medeniyetin çocuklar\u00fdy\u00fdz. Bizim devlet gelene\u00f0imizde bu. Bizim temel felsefemiz nas\u00fdl ya\u00fead\u00fd\u00f0\u00fdn de\u00f0il nas\u00fdl ya\u00featt\u00fd\u00f0\u00fdm\u00fdzd\u00fdr. Bizim görevimiz bu zaten. Dolay\u00fds\u00fdyla kimsesizi, ya\u00fel\u00fds\u00fd, fukaras\u00fd, gariban\u00fd özel ilgi alan\u00fdm\u00fdz. Esas\u00fdnda bütün insanlar çok önemli ama bugün ki toplant\u00fdn\u00fdn amac\u00fd dezavantajl\u00fd olarak nitelendirdi\u00f0imiz gruplar\u00fdm\u00fdzd\u00fdr. Yetimler, öksüzler, kimsesiz ya\u00fel\u00fdlar, kimsesiz dul kad\u00fdnlar, fakirler, fukaralar, garibanlar k\u00fdsacas\u00fd Allah’tan gayr\u00fd kimsesi olmayan, devletin bakmak zorunda oldu\u00f0u ki\u00feilerdir” dedi.
\r\n\t
\r\n\tSosyal Destek H\u00fdz\u00fdr projesinin amac\u00fdn\u00fdn ayn\u00fd zamanda kamu hizmetlerine eri\u00feimi kolayla\u00fet\u00fdrmak oldu\u00f0unu belirten Vali Balc\u00fd, “104 tane çok k\u00fdymetli \u00feefkat elçisi sahada arkada\u00felar\u00fdm\u00fdz var. Bunlar ev ev gezerek devlet büyüklerimizin selam\u00fdn\u00fd götürüyorlar. Onlar\u00fdn yüreklerine dokunuyorlar. En sonunda da bütün kamu kurumlar\u00fdna ula\u00fe\u00fdm\u00fd kolayla\u00fet\u00fdr\u00fdyoruz. Bundan sonra sosyal destek de haz\u00fdr\u00fdz. Ayr\u00fdca bütün Tokat merkez ve ilçelerimizde Whatsapp destek hatt\u00fd var.” diye konu\u00fetu.
\r\n\t
\r\n\tSosyal Destek H\u00fdz\u00fdr kapsam\u00fdnda 104 ki\u00fei 52 ekip ile \u00feuana kadar 230 bin ki\u00feiye ula\u00fe\u00fdld\u00fd\u00f0\u00fdn\u00fd belirten Vali Balc\u00fd, çal\u00fd\u00feman\u00fdn insanlar\u00fdn hayat\u00fdn\u00fd kolayla\u00fet\u00fdrd\u00fd\u00f0\u00fdn\u00fd sözlerine ekledi. <\/p>\r\n"}