{"baslik":"Bas\u00fdn Haberi 11\/2019","icerik":"

\r\n\tVali Yunus Sezer, K\u00fdr\u00fdkkale Yönetsel Takip ve De\u00f0erlendirme Sistemi Toplant\u00fds\u00fdna Kat\u00fdld\u00fd. Sezer " Takip etmedi\u00f0iniz i\u00fe,sizin de\u00f0ildir "<\/span><\/p>\r\n


\r\n\tKIRIKKALE – (25.11.2019) Vali Yunus Sezer, K\u00fdr\u00fdkkale Yönetsel Takip ve De\u00f0erlendirme Sistemi tan\u00fdt\u00fdm ve bilgilendirme toplant\u00fds\u00fdna kat\u00fdld\u00fd.<\/span><\/p>\r\n

\r\n\tValilik Konferans Salonu’nda gerçekle\u00fetirilen toplant\u00fdda konu\u00fean Vali Sezer, K\u00fdr\u00fdkkale Yönetsel Takip ve De\u00f0erlendirme Sisteminin temel hedeflerinin, sene ba\u00fe\u00fdnda belirlenerek bütün kurumlar için ortaya konuldu\u00f0unu kaydetti.<\/span><\/p>\r\n

\r\n\tBu sistemin bir yaz\u00fdlama ba\u00f0lanmas\u00fd gere\u00f0ini vurgulayan Vali Sezer “ Bazen kurumlar aras\u00fdnda koordinasyonda s\u00fdk\u00fdnt\u00fd ç\u00fdkma ihtimali oluyor ve bunu çözmemiz gerekiyor. Dolay\u00fds\u00fdyla bu koordinasyonla ilgili zaman israf\u00fdn\u00fdn önüne geçmek için böyle bir mekanizman\u00fdn olmas\u00fd çok önemli.<\/span><\/p>\r\n

\r\n\tBiz, bu çal\u00fd\u00fema plan\u00fd ile birlikte bütün kurumlar\u00fdn ne yapabilece\u00f0ini, üst taraftan merkezi bir bak\u00fd\u00fe aç\u00fds\u00fdyla beraber görme imkân\u00fdm\u00fdz oldu. Mesela, Tar\u00fdm Müdürlü\u00f0ü serac\u00fdl\u00fdk konusunda 50 dönüm sera hedefini tutturabilecek mi? Sosyal Hizmetler Müdürlü\u00f0ü ayn\u00fd \u00feekilde Sa\u00f0l\u00fdk Müdürlü\u00f0ü ile S\u00fdcak Yuvam Projesini bitirebilecek mi? DS\u00dd belirlenen hedefleri yakalayabilecek mi? Bunlar gibi birçok hedef koyduk ve bu i\u00felerde koordinasyon gerektirir.<\/span><\/p>\r\n

\r\n\tYönetsel Takip ve De\u00f0erlendirme Sistemi ile projelerin takibinin yan\u00fd s\u00fdra, kurum müdürlerinin de performans de\u00f0erlendirmesi yap\u00fdlarak Vali görü\u00feü ile birlikte ba\u00f0l\u00fd oldu\u00f0u Bakanl\u00fd\u00f0a sunulacak. Dolay\u00fds\u00fdyla biz burada bir model geli\u00fetirelim, bu model il modeli olsun, belki bütün Türkiye’ye yay\u00fdls\u00fdn istiyoruz.” ifadelerini kulland\u00fd.<\/span> <\/span><\/p>\r\n

\r\n\tVali Sezer’in konu\u00femas\u00fdn\u00fdn ard\u00fdndan K\u00fdr\u00fdkkale Yönetsel Takip ve De\u00f0erlendirme Sistemi tan\u00fdt\u00fdm\u00fdna ili\u00fekin sunum gerçekle\u00fetirildi. <\/span><\/p>\r\n

\r\n\tSistemin amac\u00fdn\u00fdn Valili\u00f0imize ba\u00f0l\u00fd kurumlar\u00fdn yürüttü\u00f0ü projelerin daha verimli devam etmesini sa\u00f0lamak, varsa kar\u00fe\u00fdla\u00fe\u00fdlan problemlere an\u00fdnda müdahale etmek ve kurumlar aras\u00fdnda koordinasyonu k\u00fdsa yoldan sa\u00f0lamak oldu\u00f0u kaydedildi.<\/span><\/p>\r\n

\r\n\tSisteme, Kaymakaml\u00fdklarda dahil 34 kurumun entegre edildi\u00f0i ve tüm proje raporlar\u00fdn\u00fdn haftal\u00fdk olarak ilgili kurumlar taraf\u00fdndan sistem koordinatörlü\u00f0üne gönderildi\u00f0i  ve incelenmesinin ard\u00fdndan  sisteme kaydedildi\u00f0i aktar\u00fdld\u00fd.<\/span><\/p>\r\n

\r\n\tValilik Konferans Salonundaki toplant\u00fdya Vali Sezer’in yan\u00fd s\u00fdra Vali Yard\u00fdmc\u00fds\u00fd Mehmet Ercan Aslanta\u00fe, Bal\u00fd\u00feeyh Kaymakam Vekili Kübra Kaplan, Delice Kaymakam Vekili Saliha Teke ve kurum yetkilileri kat\u00fdld\u00fd.<\/span><\/p>\r\n

\r\n\t <\/p>\r\n

\r\n\tkaynak: http:\/\/www.kirikkale.gov.tr\/vali-sezer-kirikkale-yonetsel-takip-ve-degerlendirme-sistemi-tanitim-toplantisina-katildi<\/a><\/p>\r\n"}